ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ” ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ” -δεύτερο μέρος

Το δεύτερο μέρος από “Το χρονικό της Ανδραβίδας” του Δημητρίου Παν. Οικονομοπούλου. Καλύπτεται η περίοδος της Επανάστασης του 1821 και περιστατικά πριν και μετά από αυτή. Μεταφορά από το πολυτονικό πρωτότυπο. Το πρώτο μέρος έχει ενταχθεί στην ενότητα “Φραγκοκρατία”

***********************************************************************

   «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι επί τη οριζομένη από τον ποινικόν Νόμον ποινή και επί τη υποχρεώσει της πολιτικής αποζημιώσεως, ότι ο φέρων το παρόν μας Κύριος Κωνσταντίνος Παπαδημητρόπουλος, κάτοικος της κοινότητος του δήμου Μυρτουντίων της επαρχίας Ηλείας απ’αρχής άχρι τέλους του υπέρ αυτονομίας ιερού ημών αγώνος, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα, διατελέσας δε καθ’ όλον το ειρημένον διάστημα ως οπλαρχηγός υπό τους αρχηγούς Γεώργιον Σισίνην και Χρύσανθον Σισίνην κατά τάς πολιορκίας Μποτίνι, Πούσι, Σαββάλια, Πάτρας, εις το φρούριον Πατρών, Σαραβάλι και Γηροκομείο, έλαβε μέρος ευεργετικόν εις τάς κατ’ αυτάς προτιθείσας μάχας και ιδίως εις εκείνας του Μεσολογγίου, Πέρα Μετόχι, Άγιον Αθανάσιον, Γαστούνης, Τραγανού, Δροσελής γεφύρια των Λεχαινών εις Σανταμέρι και Πόρτες, θυσιασθέντες δε εις Πόρτες δύοι θείοι του ( αδελφοί του πατρός του) Αθανάσιος και Νικολούτσος Δρακόπουλος και ο αδελφός αυτού Χρίστος Παπαδημητρόπουλος , κινδυνεύσας και ο ίδιος σώσας υπέρ τάς χίλιας ψυχάς από την αιχμαλωσίαν, πολεμήσας υπέρ τάς οκτώ ώρας με οκτώ χιλιάδας εχθρών του Ιβραήμ πασά, όπου διεκρίθη δι’ αξιέπαινον ζήλον και παραδειγματικής ανδρείας
      Παρεκτός τούτου συνεισέφερε και χρηματικώς εις τάς ανάγκας της Πατρίδος μισθοδοτών είκοσι πέντε στρατιώτας εις την πολιορκίαν του φρουρίου του Μεσολογγίου ανά πεντήκοντα γρόσια εκείνης της περιστάσεως και η μισθοδοσία των οποίων διήρκεσεν ένα μήνα κατά συνέχειαν. Εισέτι εμισθοδότησε ένα μήνα και ημέρας είκοσιν έξ πεντήκοντα στρατιώτας κατά την πολιορκίαν των Πατρών τοποθετημένος ών εις Ριόλον, ο μισθός των οποίων ανήκει εις γρόσια δύο χιλιάδες τριακόσια τριάκοντα τρία και παράδες δέκα τρείς του τότε καιρού.
    Διό επαφίεται εις αυτόν η παρούσα μας πιστοποίησις διά να του χρησιμεύση όπου ανήκει.
Εν Πύργω τη α’ Νοεμβρίου 1846
Δημ. Καραμέρος, Γεώρ. Μήτσου
Εν Πύργω τη 17 Νοεμβρίου 1846
Ο Δήμαρχος
Σ.Κρεστενίτης
(Σημείωσις οι Δημ. Καραμέρος και Γεωρ. Μήτσου ήσαν οπλαρχηγοί).
Advertisement